BÁO GIÁ THI CÔNG NỀN MÓNG

 • GIÁ THƯƠNG LƯỢNG – LIÊN HỆ A. TÙNG (0987826922)

BÁO GIÁ SAN LẤP,GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 • GIÁ THƯƠNG LƯỢNG – LIÊN HỆ A. TÙNG (0987826922)

BÁO GIÁ ÉP CỌC, ĐÓNG CỪ

 • GIÁ THƯƠNG LƯỢNG – LIÊN HỆ A. TÙNG (0987826922)

BÁO GIÁ THU MUA XÁC NHÀ

 • GIÁ THƯƠNG LƯỢNG – LIÊN HỆ A. TÙNG (0987826922)

BÁO GIÁ KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG

1. Khoan rút lõi bê tông xuyên sàn dày 200mm.

 • Lỗ khoan có đường kính D42: giá 60,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D63: giá 80,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D83: giá 90,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D93: giá 100,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D103: giá 110,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D114: giá 120,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D127: giá 130,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D143: giá 140,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D153: giá 150,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D168: giá 170,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D203: giá 200,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D253: giá 300,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D303: giá 450,000 VND.

2. Khoan rút lõi bê tông xuyên tường dày 200mm.

 • Lỗ khoan có đường kính D42: giá 90,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D63: giá 100,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D83: giá 120,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D93: giá 140,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D103: giá 150,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D114: giá 160,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D127: giá 170,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D143: giá 180,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D153: giá 190,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D168: giá 200,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D203: giá 250,000 VND.
 • Lỗ khoan có đường kính D253: giá 400,000 VND.
 • Lỗ đường kính D303: giá 800,000 VND.

BÁO GIÁ CẮT BÊ TÔNG

 • Cắt bê tông dày 50mm: mức giá 7,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 70mm: mức giá 9,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 100mm: mức giá 13,000 VND.
 • Cắt b ê tông dày 120mm: mức giá 16,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 150mm: mức giá 30,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 200mm: mức giá 60,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 250mm: mức giá 90,000 VND.
 • Cắt bê tông dày 300mm: mức giá 140,000 VND.

BÁO GIÁ ĐỤC PHÁ BÊ TÔNG

1. Đục phá sàn bê tông

 • Sàn dày 100mm: 1 mét vuông = giá 80,000 VND.
 • Sàn dày 150mm: 1 mét vuông = giá 125,000 VND.
 • Sàn dày 200 mm: 1 mét vuông = giá 160,000 VND.

2. Đục phá nền bê tông

 • Nền dày 50mm: 1 mét vuông = giá 50,000 VND.
 • Nền dày 100mm: 1 mét vuông = giá 100,000 VND.
 • Nền dày 150mm: 1 mét vuông = giá 150,000 VND.
 • Nền dày 200mm: 1 mét vuông = giá 200,000 VND.
 • Nền dày 250mm: 1 mét vuông = giá 250,000 VND.
 • Nền dày 300mm: 1 mét vuông = giá 340,000 VND.